Dark Svetlo

Bušač rupač za zemlju – UPUSTVO Ostavite komentar

PROVERE

(1) Proveriti pričvršćenost svih delova, a isto tako da li su svi montirani. To se posebno odnosi na sve-ćicu.

(2) Proveriti da nema začepljenja na delu usisava-nja vazduha, kao i na delu izduvavanja vazduha za hlađenje. Kod ovog bušača rupa, koristi se motor sa vazdušnim hlađenjem. Ako dođe do smanjenja protoka vazduha, motor može da se pregreje.

(3) Proveriti stanje prečistača vazduha. U slučaju za-prljanosti prečistača vazduha, motor ovog buša-ča, će u toku rada trošiti više goriva.

(4) Proveriti stanje svećice.

DOLIVANJE ULJA

(1) Zamenu ulja treba izvršiti nakon prvih 50 sati rada, a nakon toga na svakih 100 sati rada. Za-menu ulja treba vršiti kada je kućište reduktora još toplo.

(2) Uliti 250 cm3 ulja. (ulje za menjače SAE 80-90)

(3) Nikada ne sipati ulje iznad nivoa otvora za ispu-štanje. Pri određivanju nivoa ulja, postavili ma-šinu tako da stoji na svrdlu. Nivo ulja treba da bude do otvora za ispuštanje.

PRIPREME PRE STARTOVANJA MOTORA BUŠAČA

(1) Napuniti rezervoar sa gorivom. Koristiti mešavinu Regular benzina i našeg ulja za dvotaktne motore.Mešavina: benzin i ulje za dvotaktne motore u od-nosu 40:1Oprez:- Ako se koristi gorivo napravljeno sa mešavinom neadekvatnog odnosa, moguća je pojava pada snage, kao i neregularnog rada motora. • Izliti iz rezervoara svo zaostalo gorivo. Ono može izazvati fleke na odeći rukovaoca, a isto tako može da prouzrokuje pojavu požara.

(2) Sajla za gas .Podesiti zavrtanj na sajli tako da se dobije ugib pri sa-vijanju sajle između 1.0 i 2.0 mm. Prevelika slobodna dužina sajle može da utiče na gašenje motora.

STARTOVANJE

(1) Pomeriti prekidač UKLJ/ISKLJ tako da on ne bude u STOP položaju. Motor neće moći da se startuje ako je prekidač UKLJ/ISKLJ u STOP po-ložaju (2) Pritiskanjem ručice gasa, ona se pomera ka po-ložaju srednjeg gasa, kako je to prikazano na smerom strelice.

(3) Puštanjem ručice gasa, ona će se fiksirati u polo-žaju srednjeg gasa. Sada je moguće startovati motor.

(4) Nekoliko puta pritisnuti pumpicu za dotok goriva u karburator. To će olakšati startovanje motora.

(5) Pomeriti polugu čoka do potpuno zatvorenog položaja (obeleženo sa strane). Ako je motor je topao, a gorivo dospelo u karburator, polugu čoka pomeriti do potpuno otvorenog položaja (označeno sa strane).

(6) Lagano povući ručicu startera, sve dok se ne oseti otpor. Nakon toga snažno, povući ručicu startera, ali ne povlačiti do kraja, tako da čitava dužina kanapa bude izvučena. Pustiti da se ruči-ca startera sama vrati u početni položaj.

(7) Ako je motor uspešno startovan, lagano pomeriti ručicu gasa ka smanjenju i motor će preći u režim praznog hoda.

Sistem napajanja gorivom funkcioniše tako da višak go-riva odlazi putem povratnog voda u rezervoar. Čak i ako se pumpanje goriva vrši prekomerno, u kaburato-ru neći biti viška goriva.

FUNKCIJE

(1) Ako je motor uspešno startovan, pomeriti ručicu gasa do položaja manjeg broja obrtaja i pustiti da se motor zagreje u trajanju od 1 minuta. Kada motor bude u potpunosti zagrejan, moguće je ravnomerno podizati broj obrtaja.

(2) Postaviti ručicu gasa, tako da se dobije željeni broj obrtaja motora.

Oprez

• Ako se nakon startovanja motora podmazivanje ne funkcioniše pravilno, ne podizati broj obrtaja.

• Ako se ručica gasa pritiska do kraja, broj obrtaja motora srazmerno raste. To ne samo što će nega-tivno uticati na trajnost motora, već će drastično po-većati potrošnju goriva. Ne forsirati motor (zadavati previše visok broj obrtaja motora bez opterećenja), a isto tako pri bušenju izbegavati prekomeran broj obrtaja.

4. GAŠENJE MOTORA

(1) Pustiti ručicu gasa, pri čemu motor zauzima režim praznog hoda.

(2) Glavni prekidač staviti u položaj STOP. Napuniti rezervoar pre sledeće upotrebe motora. U tom slučaju motor će se lakše startovati.NapomenaAko se ne planira rad u doglednom periodu, isprazniti rezervoar i ponovo startovati motor, kako bi se potrošilo svo gorivo iz karburatora.

Oprez

• U toku letnjeg perioda, treba voditi računa da nakon gašenja motora radi pravljenja pauze, čep u rezervoaru ne bude uronjen u gorivo.

• Ako se formira vazdušni čep u gorivu, može doći do gubitka goriva usled porasta pritiska u rezervoaru.

• U toku rada, a i neposredno nakon gašenja moto-ra, ne dodirivati motor, a pogotovo ne dodirivati izduvni lonac.

5. PODEŠAVANJE KARBURATORA BUŠAČA RUPA

Napomena

Generalno, podešavanje karburatora nije potrebno vršiti, jer je on već optimiran u fabričkim uslovima.Ako se podesi presiromašna smeša, potreban je rad sa povećanim brojem obrtaja, što utiče na veću po-trošnju goriva, a moguće su i povrede rukovaoca u toku rada motora.

Korpa

close