Dark Svetlo

Bušač rupač za zemlju – upustvo za održavanje Ostavite komentar

Čišćenje prečistača vazduha

Nakon čišćenje uloška prečistača vazduha, uz po-moć benzina, osušiti ga i naneti malo motornog ulja.

Čišćenje svećice i podešavanje zazora na elektrodama.

Skinuti nagomilane taloge čađi na elektrodama i na keramičkoj izolaciji. Podesiti zazor između elektroda koji treba da se kreće od 0.6 do 0.7 mm (otprilike debljina tri poštanske dopisnice).

Pri montaži svećice, pritegnuti je u otvoru glave cilindra, a na nju čvrsto pritisnuti kapu svećice.

Čišćenje prečistača goriva. Uz pomoć čelične sajle ili kanapa, skinuti prečistač sa otvora za punjenje goriva. Nakon toga očistiti preči-stač goriva uz pomoć benzina. Ako je previše zaprljan prečistač goriva, zameniti ga sa novim a tom pri-likom izvršiti i čišćenje rezervoara za gorivo.

Čišćenje preostalih naslaga čađi.Ukloniti preostale naslage čađi sa ulaznog i izlaznog otvora izduvnog lonca, sa cilindra i klipa. Pri ovim zahvatima, potrebno je posedovati osnovna znanja i veštine vezane za održavanje motora, a isto tako je potrebno imati neophodni alat. Stupiti u kontakt sa ovlašćenim servisom, radi dobijanja neophodne tehničke podrške.

DUGOTRAJNA KONZERVACIJA Bušača

Ako se motor neće koristiti duže od jednog me-seca, izvršiti konzervaciju u skladu sa sledećim postupkom, kako kod sledećeg startovanja moto-ra ne bi došlo do pojave problema

.(1) Čišćenje rezervoara za gorivo. Posle završenog rada na bušenju rupa, pustiti da motor radi sve dok ne potroši svo gorivo iz rezervoara, nakon čega se motor sam gasi.

(2) Uz pomoć čistog benzina, očistiti unutrašnjost re-zervoara i prečistač za gorivo.

(3) Skinuti svećicu i sipati manju količinu čistog mo-tornog ulja, kroz otvor za svećicu na glavi moto-ra. Nakon toga povući ručicu startera dva ili triputa, vratiti svećicu na otvor glave motora, zau-staviti motorni mehanizam tako do klip ostane u položaju završetka takta kompresije.

(4) Očistiti spoljne delove motora sa krpom koja je natopljena u ulju, a nakon toga motor ostaviti na suvom mestu daleko od izvora toplote.SavetAko je gorivo bilo duže vreme u sistemu za napaja-nje gorivom, talozi goriva će smanjiti protok goriva kroz cevi, karburator ili kroz prečistač goriva, što će uticati na pravilan rad motora. Pre skladištenja motora u dužem vremenskom periodu, uvek ispra-zniti staro gorivo.

Pre i nakon korišćenja motora, izvršiti spoljašnji pregled svih delova i po potrebi sprovesti postup-ke održavanja. Ako se motor održava u dobrom stanju, stvaraju se uslovi za efikasan i bezbedan rad.

Proveriti da li su svi delovi montirani i dobro pri-čvršćeni. Pre početka rada, labave spojeve, pro-pisno pritegnuti.Kod postupaka održavanja obaviti sledeće:

• U potpunosti isprazniti svo gorivo i upali-ti motor kako bi on potrošio svo preosta-lo gorivo iz karburatora i cevi.

• Skinuti svećicu i sipati malo ulja kroz otvor za svećicu. Nakon toga, montirati svećicu, i povući ručicu startera toliko da se pod rukom oseti prvi veći otpor.

• Pregled prečistača za vazduh. Demontirati i očistiti ga. Nakon sušenja ponovo ga montirati.

• Motor čuvati na suvom mestu. Vazduh u prostoru u kome se skladišti motor ne bi trebao da sadrži čestice prašine. U slu-čaju kvara, obavezno obaviti popravku oštećenih delova.SavetAko nije izvršeno pražnjenje goriva, pri čemu je ono bilo duže vreme u sistemu za napajanje go-rivom, talozi goriva će smanjiti protok goriva kroz karburator i kroz prečistač goriva. To će uticati na pravilan rad motora. Pre skladištenja motora na duže vreme, uvek isprazniti staro gorivo.

Korpa

close
%d bloggers like this: