Pre prijave reklamacije pročitajte PRAVILNIK ZA REKLAMACIJU

  ------ OBAVEZNO !!!!!

  OBRAZAC ZA REKLAMACIJU SA OVOGA SAJTA ( ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI/REKLAMACIJA https://media1.demon.rs/2021/11/OBRAZAC REKLAMACIJE.pdf?_ga=2.50623401.1210781302.1638369287-591625836.1637686741 ) odštampati, popuniti sve tražene podatke i potpisati. Zahtev zajedno sa kopijom računa ili drugim dokazom o kupovini, dostaviti mailom na kupoprodajars07@gmail.com, nakon čega će kurir doći na Vašu adresu i preuzeti zahtev zajedno sa reklamiranom robom, računom, kopijom računa ili drugim dokazom o kupovini.

  Potrošač ima pravo da bira da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije
  moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
  1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
  2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom
  roku;
  3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene
  namene;
  4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.
  Nesrazmerno opterećenje za prodavca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara
  preterane troškove, uzimajući u obzir:
  1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
  2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
  3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
  Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog
  nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost
  potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u
  primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku
  od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača (dana preuzimanja robe), potrošač ima pravo da bira između
  zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako
  se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti
  moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru,
  a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču,
  koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu
  naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe
  neznatna.
  Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava kao i zbog pogrešno obračunate cene i
  drugih nedostataka. Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema
  reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Potrošač može
  da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za
  prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu
  računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
  Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti
  broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavac je dužan da vodi evidenciju
  primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Evidencija se vodi
  u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije,
  podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije,
  odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se
  saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje
  reklamacije.
  Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili
  elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora
  da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje
  reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja
  reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko
  je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji
  zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti
  potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u
  evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost
  potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje
  otklanjanja nesaobraznosti.