Pre prijave reklamacije pročitajte PRAVILNIK ZA REKLAMACIJU

Procedura reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka putem mail na kupoprodajars07@gmail.com . Osoba zadužena za reklamacije je Dragan Dosković 0611378805.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da vrati sporni uređaj sa svom dobijenom dokumentacijom.

Reklamirani uređaj po osnovu saobraznosti kupac može dostaviti isključivo preko Bex kurirske službe uz propratnu dokumentaciju sa popunjenim obrascem za REKLAMACIJU ( https://media1.demon.rs/2021/11/OBRAZAC-REKLAMACIJE.pdf) .

Pri tom je neophodno dostaviti dokaz o izvršenoj kupovini (račun, ugovor na daljinu ili neki drugi dokument po kome možemo utvrditi dan i sat kupovine da je izvršena kod trgovca kome se izjavljuje reklamacija).

Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis i u slučaju zamene proizvoda. Ovakav proces reklamacije se primenjuje na sve uređaje .

Reklamaciju na uređaje kupac prijavljuje isključivo:
 
  – slanjem e-mail-a na mail: kupoprodajars07@gmail.com ili pisanim putem preporučenom pošiljkom na adresu Veb portali Info Kotanjska 59 31300 Prijepolje

Telefonom možete dobiti upustva oko dostavljanja reklamacije pisanim putem. Usmenim putem se nesmatra da ste izjavili reklamaciju jer tako nemožemo sa sigurnošću utvrditi da li je neko naš kupac ili nije za takav zaključak je potrebna propratna dokumentacija koju ste dobili uz kupljeni uredjaj.

Nakon evidentiranja pismenog zahteva za reklamaciju, dobijate odluku o prihvatanju reklamacije i na adresu kupca se upućuje kurir Bex kurirske službe da preuzme uređaj koji je kupac obavezan da upakuje I obezbedi za transport do Veb portali Info Prijepolje koji će uređaj o svom trošku poslati u ovlašćeni servis.

Za slike dostavljene putem vibera ne smatra se da ste prijavili reklamaciju!!!

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Veb portali info o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

Napomena: Potrebno je da potrošač prema uputstvu proveri detalje važenja garancije, imajući u vidu mogućnost čuvanja ambalaže, registracija na sajtu i sl.

Po izjavljenoj reklamaciji pisanim ili elektronskim putem kupac će biti informisan o evidencionom broju reklamacije i na taj način se potvrdjuje prijem iste. Veb portali Info Prijepolje reklamirani uređaj dostavlja ovlašćenom servisu na detaljnu proveru saobraznosti.
Po prijemu izveštaja ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana prijema uređaja ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.
Uređaje za koje je prihvaćena reklamacija i koji su pristigli iz ovlašćenog servisa Veb portali Info Prijepolje vraća kupcu. Kupac je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se kupac na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).


Ukoliko reklamacija uređaja nije prihvaćena (po osnovu fizičkog oštećenja i sl) kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

U slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu,da je amaterski uređaj korišćen kao profesionalni kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica kupac gubi pravo na reklamaciju.
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
Za dodatne informacije o ovlašćenim servisima na raspolaganju je reklamacioni centar.

Prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice Veb portali Info Prijepolje se smatra kupovinom na daljinu.
U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:
 – obrazac za odustanak
 – obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
 – primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.
Zakon omogućuje online kupcima mogućnost da u roku od 14 dana prijave odustanak od kupovine na daljinu za fizička lica koji su uređaj obezbedili radi namirenja individualnih potreba. Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana dostave prodavcu.
Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana, sa dostavljenim žiroračunom kupca.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je preuzeo artikal od kurirske službe. Po isteku roka od 14 dana od dana , proizvod se više ne može vratiti.Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

UMANJENJE VREDNOSTI ROBE

Kupac može biti odgovoran za umanjenu vrednost robe koju je vratio samo ukoliko ste ga
predugovorno obavestili o ovoj odgovornosti u navedenim uslovima na sajtu „Po prijemu proizvoda,
utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost
robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi
ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat
oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Veb portali Info Prijepolje , te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se
vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u
tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen
na njegov trošak.”

u slučaju oštećenja ambalaže, za oštećenu ambalažu 20% će se umanjiti od plaćene cene proizvoda. U slučaju tragova korištenja, umanjiće se od 40% do 60 % od cene proizvoda.


Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Veb portali Info Prijepolje je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:
 – isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 – isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
 – isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Reklamacija na fizičko oštećenje

Oštećenje u transportu robe

Prilikom transporta robe brzom poštom ponekad se nažalost desi oštećenje.Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe. Kupac je dužan da primljenu robu proveri po prijemu i ako je došlo do neke greške ili propusta, mi ćemo se potruditi da je u najkraćem roku ispravimo. Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja ili nešto slično, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete od brze pošte već je odbijete.

Ukoliko uočite takvo oštećenje:

  • Nemojte primiti i potpisati prijem pošiljke.
  • U tom slučaju možete zamolite kurira brze pošte da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili možda gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i ustanovite da su  svi delovi su na broju, možete onda izvršiti prijem pošiljke.
  • Ukoliko vam deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.
  • Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena i
    molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod, i sliku pošaljete na naš e mail kupoprodajars07@gmail.com
  • Ako pak tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod nekim slučajem neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite na mail sa opisom problema i vašim kontaktom.

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen a da to niste primetili prilikom preuzimanja, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je obavila isporuku radi pravljenja zapisnika, isti slikati sa više strana da se jasno vidi oštećenje paketa spolja kao i oštećenje uređaja i prijaviti .

Ako je paket fizički oštećen, pred kurirom ga otvorite i slikajte ga, da bi imali nepobitan dokaz o oštećenju robe.

U slučaju da se kurir protivi, pozovite nas, a mi ćemo odmah kontaktirati centralu kurirske službe. Nakon što utvrdite da je roba oštećena, neophodno je da vam kurir popuni i ostavi Zapisnik o oštećenju robe, jer je zapisnik jedini validan dokument pomoću koga možemo da potražujemo refundaciju novca za oštećenu robu. 

Sva roba koja izlazi iz našeg magacina je uredno i propisno spakovana u odgovarajuće pakete, a paketi su obeleženi odgovarajućim nalepnicama kako bi se sa paketima dalje, u centrima kurirskih službi, pravilno rukovalo.

Veb portali info Prijepolje na broj 060/5001511.

Prilikom pravljenja zapisnika voditi računa da vam ne napišu da su vam uredno i bez oštećenja uručili paket i odbiju reklamaciju u tom slučaju Vam se odbija reklamacija.
Reklamacije na fizičko oštećenje robe nakon obavljene kupovine prijema od strane kurira ne podležu reklamaciji u garantnom roku. Pakete koji su oštećeni ne primati i takve vratiti kuriru.

Račune fotokopirati jer izblede

Zaštitnici potrošača upozoravaju na problem da fiskalni računi već posle nekog vremena počinju da blede i postanu praktično neupotrebljivi jer se sa njih ne mogu pročitati ni iznos, niti datum kupovine, ali ni informacija kod kog trgovca je roba kupljena.

Garancije

Ukoliko u karakteristikama ili opisu proizvoda nije drugačije navedeno garancija (saobraznost) važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. U većini proizvoda prilikom kupovine dobijete garantni list i obraćate se direktno ovlaščenim servisima. Kupac snosi troškove transporta robe do ovlašćenih servisa kao i trošak dostave iz servisa nazad.


U cilju ažurnog i pravovremenog regulisanja reklamacionog postupka, potrebno je ispoštovati navedene zakonske okvire.

Naši Podaci

INFORMACIJE O FIRMI

Pun naziv pravnog subjekta: VEB PORTALI INFO PRIJEPOLJE
Poštanska adresa: KOTANJSKA 59, 31300 PRIJEPOLJE
Delatnost i šifra delatnosti: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
Matični broj: 65151499
Poreski broj (PIB) 111041848
Web adresa: www.demon.rs
Kontakt telefon: 060/5001511
Kontakt e-mail: kupoprodajars07@gmail.com

Obrazac zapisnik o reklamaciji OVDE