Dark Svetlo

Bušač rupač za zemlju – UPUSTVO MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA Ostavite komentar

1. Nositi košulju sa dugim rukavima i pantalone koje su zašivene na rubovima.

2. Nikada ne nositi kravatu ili labavu i previše ko-motnu odeću. Ovakva odeća, u toku rada može biti zahvaćena od strane bušača.

3. Nositi zaštitne naočare kako bi se oči zaštitile od komadića koji izleću.

4. Kod rada po ravnom terenu, nositi zaštitnu kapu, a zaštitni šlem nositi pri radu na nagnutom terenu.

5. Nositi protiv-kliznu zaštitnu obuću.6. Nositi zaštitu za uši koja će umanjiti negativan uticaj buke.

RADNO OKRUŽENJE

1. Leti i zimi ne raditi u dužim vremenskim periodi-ma. U toku rada, praviti učestale pauze.

2. Ne koristiti bušač u kišovitim vremenskim uslovi-ma. U tom slučaju postoji povećan rizik od iskli-zavanja na mokrom tlu.

3. Ne koristiti ovu mašinu u zatvorenim prostorima ili u prostorima koji su loše ventilisani. IZDUVNI GASOVI SU TOKSIČNI.

Motor na ovoj mašini koristi benzin kao gorivo.

1. Ne pušiti pri radu sa ovom mašinom, a isto tako ne koristiti otvoreni plamen u blizini ovog bušača.

2. Dok motor radi, ili dok je još topao, ne skidati čep na rezervoaru i ne dolivati benzin.

3. Nakon dolivanja benzina obrisati mašinu, kako bi se ona osušila od eventualno prolivenog ben-zina.

4. Kanister za dolivanje benzina treba da bude udaljen najmanje 3 m od mašine, kada se ona startuje.

5. Zapaljive materije treba da budu udaljene od iz-duvnog lonca i uticaja izduvnih gasova.

6. Gorivo držati isključivo u atestiranim kanisterima i čuvati ih na hladnom mestu.

PROVERE PRE PUŠTANJA U RAD

1. Proveriti pričvršćenost svih zavrtnjeva i svih navrt-ki. Po potrebi ih dotegnuti.

2. Proveriti da li su oštrice svrdla u dobrom stanju, bez prisustva ogrebotina, pukotina ili savijenih delova.NIKADA ne koristiti oštećeno svrdlo.

3. Kod sprovođenja popravki i postupaka održava-nja isključivo koristiti originalne rezervne delove.

MERE OPREZA PRI RADU

1. Ne dozvoliti pristup drugim osobama da budu na udaljenosti manjoj od 5m, od zone rada. U toku rada ove mašine zabranjeno je prisustvo dece i kućnih ljubimaca u neposrednoj blizini.

2. Posebnu pažnju posvetiti bušenju u zemlji koja je stenovita. Ova mašina može da počne da se vrti u obrnutom smeru.

3. Opasno je raditi sa ovim bušačem ako je položtela nezgodan i nepravilan. Postaviti čvrstu dasku pre početka rada i započeti samo ako je zauzet bezbedan položaj tela.

4. Ako bilo koja osoba priđe mašini na rastojanje manje od 5 m, potrebno je odmah zaustaviti rad motora. Uvek voditi računa o tome da se niko ne primakne bušaču sa prednje strane.

5. Uvek zaustaviti rad motora, i preduzeti sve ne-ophodne mere opreza nakon završetka rada ili prilikom premeštanja mašine sa jedne lokacije na drugu.

6. Nikada ne dozvoliti deci ili drugim neobučenim oso-bama, da rukuju ovom mašinom.

7. Nikada ne dodirivati svrdlo sve dok motor radi. Pre dodirivanja samog svrdla, obavezno zaustaviti rad motora i sačekati da se rotacija svrdla u potpunosti zaustavi.

8. Uvek voditi računa da bilo koji deo tela ne dođe u kontakt sa rotirajućim svrdlom. Stopala, ruke i ostale delove tela rukovaoca treba držati podalje od sa-mog svrdla.

9. Pre spuštanja na zemlju voditi računa da se rotirajuće svrdlo u potpunosti zaustavi.

10. Ako je svrdlo previše opterećeno ili u slučaju da se ono u potpunosti zaustavilo, rad motora spu-stiti na režim praznog hoda.

11. Prilikom dubokog bušenja, ne formirati rupu samo u jednom prolazu, već to izvršiti u dva ili tri prolaza.

MERE OPREZA NAKON RADA

1. Pre početka sprovođenja postupaka servisiranja ili popravke bušača UVEK zaustaviti motor, ski-nuti kapu sa svećice i pustiti da se motor u pot-punosti ohladi.

2. Pre skladištenja mašine, istočiti svo preostalo go-rivo iz rezervoara i obrisati celu mašinu od neči-stoće i trave.

NIKADA ne skladištiti mašinu u blizini otvorenog plamena.

Korpa

close