Dark Svetlo

BATERIJSKA PRSKALICA AGM Womax Villager – Punjenje baterije Ostavite komentar

Po prijemu prskalice, ispraznite bateriju do kraja i pu-nite je dok se ne napuni u potpunosti. Voltmetar pokazuje koliko baterija napunjena. Punjač priključite u utičnicu za punjač baterije da bi otpočeli punjenje baterije. Bateriju NE vadite iz prskalice pri punjenju! Punjenje treba da traje oko 8h. Punjenje baterije znatno duže od 8h je zabranjeno, jer može izazvati curenje baterije ili njenu eksploziju.

Budite sigurni da je baterija potpuno napunjena pre rada sa prskalicom. Prskalica može nemirno da da radi kada napon bat-erije padne. Tada treba zaustaviti prskanje i napuniti bateriju što pre. Svaki put kada se baterija isprazni poželjno je što pre da se napuni jer tako produžujete njen životni vek. Nemojte puniti bateriju u vlažnim prostorijama i samokrim rukama jer postoji opasnost od električnog udara.

Budite sigurni da je baterija u potpunosti napunjena pre skladištenja ili posle upotrebne. Baterija se mora redovno puniti svaka 2 meseca, kada je prskalica u skladištu, bez obzira što nije u upotrebi. Prskalicu uvek držite uspravno, nikada nagnutu ili položenu. Nemojte puniti bateriju kada je temperature baterije niska ili hladnoj prostoriji. U suprotnom može doći do curenja baterije i njenog kratkog trajanja.

Ne bacajte bateriju u vatru ili toplotu, jer može doći do njenog raspadanja. Ako primetite da baterija curi, da je promenila boju ili oblik, ne koristite je više. Ukoliko baterija prskalice treba da se zameni, onamora biti zamenjena originalnom baterijom potvrđen-om od strane proizvođača. Neispravna baterija se ne sme baciti, nego je treba odložiti u ovlašćeni re-ciklažni centar.

Normalno je da se punjač zagreje tokom punjenja. Ne dozvolite da prskalica bude izložena suncu, vi-sokoj temperaturi ili u blizini objekata koji zrače toplo-tu. Ovo će ubrzati starenje i curenje baterije.

Ako je punjač neispravan, odmah ga isključite iz električne mreže i ne koristite ga dok se ne popravi. Nemojte koristiti strujni agregat za punjač baterije jer će uništiti punjač. Ne vucite za kabel punjača kada ga isključujete iz strujne mreže. Punjenje uvek obavljati u suvoj, dobro provetrenoj prostoriji, na sigurnom mestu 50cm od zemlje

Pažnja: Pre prvog punjenja baterije OBAVEZNO bateriju ispraznite do kraja pa tek onda je stavite na punjenje. Punjač priključite u utičnicu za punjač baterije (22h)da bi otpočeli punjenje baterije. Bateriju NE vadite iz prska-lice pri punjenju! Punjenje treba da traje oko 8h.

Punjenje baterije znatno duže od 8 sati je zabranjeno, jer može izazvati ozbiljnu štetu na bateriji.

Nemojte puniti bateriju u vlažnoj prostoriji ili mokrim rukama, jer postoji opasnost od strujnog udara.

Budite sigurni da je baterija u potpunosti napunje-na pre skladištenja ili odlaganja.

Prskalica mora biti potpuno čista napunjena, posle upotrebe, a zatim odložena na suvom, hladnom i provetrenom mestu.

Korpa

close