Straus Automizer UPUTSTVO

 

U P U T S T V O

za izvođenje radova dezinsekcije i dezinfekcije, atomizerom sa busterom

(pojačivačem)

KRATAK UVOD

Atomizer sa busterom (pojačivačem rada) je mašina nove generacije koju je moguće
efikasno primenjivati u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji i gajenju stoke,
skladištenju prehrambenih sirovina i proizvoda, kao i procesima proizvodnje hrane,
proizvodnim prostorima, prostorijama, skladištima, proizvodnim pogonima hrane i
uređajima.
Sa potpuno jednakim uspehom uređaj primenjuje (aplicira) izabrano sredstvo za
zaštitu, bilo da se primenjuju metode i protokolisani standardi za organsku, integralnu
ili konvencionalnu zaštitu primarne proizvodnje, skladištenja proizvoda ili
proizvodnih linija i uređaja u prehrambenoj industriji. Atomizer sa jednakim
uspehom aplicira tečna ili praškasta zaštitna sredstva, gde je neophodno zameniti set
delova za željenu aplikaciju.
Gajenje odabranih kultura i sorti u biljnoj proizvodnji, kao i odabranih vrsta, rasa i
kategorija u stočarskoj proizvodnji treba da se uredi protokolisanim tehnološkim
standardima urađenim od strane ekspertskih agronomskih i veterinarskih stručnjaka.
Da bi to bilo moguće, treba podići nivo tih struka, tako da vodeći eksperti nadgradnje
(akademije nauka, univerziteta sa fakultetima, naučni instituti, poljoprivredne stručne
službe i eksperti iz prakse) daju svoj doprinos da se protokolisani standardi urade i
ozvaniče od strane Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, a preko inspekcijskih
poljoprivrednih službi kontroliše sprovođenje.
PRIPREMA OBJEKTA I ZAŠTITNOG SREDSTVA ZA IZVOĐENJE

RADOVA DEZINSEKCIJE ILI DEZINFEKCIJE

Objekte, bilo da su to otvorene (njivske i povrtarske) površine, poluzatvoreni i
zatvoreni plastenici i staklenici, kao i skladišni vertikalni (silosni) ili horizontalni,
podni ili spratni magacinski ili proizvodni prostori i prostorije, trebamo pripremati za
izvođenje DD radova. Priprema i zahtevi naručioca radova, kao pristup radovima od

strane aplikatora treba da su saobrazni prirodi protokola i pravilima struke za zaštitu
određenih proizvoda, proizvodnji, površina, prostorija i uređaja u prostorijama,
ciljano da se unište ili spreče određene bolesti i štetočine, koje su opasnost za
proizvod koji se štiti sa jedne strane i sa druge za zdravstvenu ispravnost hrane i
zdravlja konzumenata prehrambenih proizvoda, kako u ishrani ljudi, tako i životinja.
Pravilan uzgoj kultura i sorti, kako u biljnoj proizvodnji, tako i rasa i kategorija u
stočarskoj proizvodnji i pravilno skladištenje, čuvanje i prerada proizvoda osnovni su
preduslov za uspešno izvođenje mera dezinfekcije i dezinsekcije sa što je moguće
manjom primenom hemijskih sredstava. To je moguće postići kroz dobro propisane
protokolisane standarde uhodane u proizvodnim radnim procesima dobrom
proizvođačkom praksom.
Na fotografskim snimcima u prilogu prikazaćemo osnovne parametre, radnje i
izmene delova za pravilan rad atomizera, sa jedne strane kada se radi sa tečnim
zaštitnim sredstvima i sa druge kada radimo sa praškastim sredstvima.
Atomizer treba držati u ispravnom i čistom stanju, na taj način da se posle svake
aplikacije, odmah rezervoar, cevovodi i buster tri puta isperu čistom vodom, a kod
praškastih sredstava, do kraja utroši sredstvo i dodatno otpraši u radu bez sredstva, a
potom izduva kompresorom.
Na osnovu proračuna za tretiranje objekta gde se aplicira određeno sredstvo zaštite,
treba pripremiti količinu sredstva za tu namenu. To je neophodno da se ne bi višak
neutrošenog sredstva prosipao i zagađivao životni prostor, vazduh i vodotokovi.
Posle usipanja sredstva za aplikaciju i za vreme rada (aplikacije sredstava) poklopac
na rezervoaru treba olabaviti (ne sme da bude do kraja stegnut) radi oduška viška
vazduha koji je u rezervoaru i radi eventualnog sprečavanja pojave podpritiska ili
nadpritiska kada ne bi bilo moguće pravilno ili apsolutno aplicirati zaštitno sredstvo.
Trudili smo se da u objašnjenju na fotografskim prilozima, što je moguće uočljivije
(signifikantno) prikažemo i obeležimo detalj koji objašnjavamo, a komentar smo dali
odmah na suprotnoj strani (levo od fotografskog snimka), radi boljeg pregleda i
uočavanja izvođenja rada i promena u radu.

START HLADNOG MOTORA

1. Proveriti stanje goriva u rezervoaru za gorivo.
2. Postaviti u vertikalni položaj leptir za protok goriva iz rezervoara na karburator
motora.
3. Podići ručicu ručnog gasa (sauga) u gornji položaj.
4. Kada se motor dovoljno zagreje spustiti ručicu ručnog gasa (sauga) u donji
položaj.
5. Na slici 1 označena je ručica sauga u gornjem pložaju sa br. 1, a rukohvat za start
motora, putem snažnijeg potezanja startnog kanapa sa br. 2.
6. Odmah kada se motor startuje, treba spustiti startnu ručicu u prvobitni položaj,
tako da to ne treba činiti naglim puštanjem. U protivnom može doći do
upetljavanja startnog kanapa.

Slika 1

START TOPLOG MOTORA
i položaj ručice sauga tokom rada motora

1. Na slici 2 prikazali smo ručicu ručnog gasa (sauga) u donjem (spuštenom)
položaju, a to je kada je motor u radu i topao. Kružić br. 1.
2. Start toplog motora izvodi se kada je ručica sauga u donjem položaju.
3. Prilikom svakog startovanja motora leptir na crevu za dovod goriva pre starta
postavlja se u vertikalni položaj, a kada motor ne radi leptir na crevu za dovod
goriva postavlja se u horizontalni položaj.
4. Pri svakom startu, startovanje motora izvodimo brzim potezanjem startne ručice,
ali laganim ne brzim spuštanjem. Startna ručica označena je br. 2.

Slika 2

Prikaz položaja leptira za dovod goriva u radu motora i pre startovanja i
rukohvata za potezanje startnog kanapa. Ručica je prikazana u spuštenom pložaju.

1. Na slici 3 prikazan je vertikalni položaj leptira za dovođenje goriva u karburator
pre starta i kada je motor u radu.

2. Posle prestanka rada motora leptir se postavlja u horizontalni položaj.

3. Izgled leptira prikazan je u kružiću br. 1, a startera u kružiću br. 2.

Slika 3

Prikaz operativnih radova za skidanje rezervoara, ručica (komandi) za rad

motora i komandi za regulisanje aplikacionog sredstva

1. Na slici 4 i 5 prikazali smo pod brojem 1 zavrtnje (šrafove), ima ih dva (sa leve i
desne bočne donje strane rezervoara). Ovi šrafovi pričvršćuju rezervoar zaštitnog
sredstva za noseću konstrukciju atomizera, a da bi se rezervoar skinuo i zamenili
delovi ili set delova na dnu i vrhu rezervoara kada se atomizer podešava za tečna
ili praškasta sredstva, dovoljno je da oslobodimo (odvrnemo) levi i desni šraf i
rezervoar se može skinuti.
2. Na broju 2 prikazali smo ručicu za fino podešavanje isticanja tečnog ili praškastog
sredstva.
3. Na broju 3 prikazali smo ručicu za dodavanje ili oduzimanje gasa (jačine rada
motora). Obe ručice su na levoj strani donjeg dela noseće konstrukcije i komande
su lako dostupne levoj ruci operatera. Desnom rukom rukuje sa busterom i
radnjama po želji pomoću uređaja na busteru. To su slavina za potpuno
zaustavljanje dovoda sredstva na izlaz bustera, kao i slavina (ventil) na vrhu
bustera za fino podešavanje izlazne količine sredstva. Rukohvatom smeštenim na
cevi bustera i rebrastom elastičnom spojkom (crevom) koje spaja set bustera sa
celinom tela atomizera, desnom rukom operater usmerava pravac dejstva
atomizera.

Slika 4

U kružiću br. 1 prikazan je šraf kojim se pričvršćuje rezervoar za noseću konstrukciju.
Takav šraf je i sa desne strane. Prilikom intervencije u rezervoaru (zamena seta
delova – tečnost / prah), rezervoar se skida (drže ga samo levi i desni šrafovi).

Slika 5

Prikaz podešavanja izuzimanja aplikacionog sredstva,
sa objašnjenjem komandi za izuzimanje i rukovanje busterom

Na slici 6 prikazana je ručica za ručno podešavanje izuzimanja sredstva iz rezervoara.

1. U gornjoj leđnoj, desnoj trećini (iza naprtnog dela) rezervoara smeštena je crna
plastična, zakrivljena polugica za podešavanje izuzimanja količine tečnosti ili
prašiva iz rezervoara na potisno crevo i izlaznom mehanizmu bustera (pojačivača).
Polugica je označena u kružiću br. 1.

2. Na krajnjoj polovini ručice nalaze se tri rupe. Na suprotnom donjem levom delu
iza (naprtnog dela) nalazi se polugica (metalna) sa bradavicom, a vezana je za
komandnu ručicu finog regulisanja izuzimanja sredstva iz rezervoara.

3. Obe ručice se povezuju – spajaju krutom vezom, tako da operaciju podešavanja
može obaviti operater u hodu – u radu.

4. Komande dodavanja i oduzimanja gasa, kao i finog podešavanja količine
aplikativnog sredstva nalaze se na dohvat leve ruke operatera.

5. Desnom rukom operater usmerava željeni pravac dejstva apliciranog sredstva
usmeravanjem bustera sa izlaznim vodovima komprimovanog vazduha i sredstva.

Slika 6

Prikaz donje metalne polugice za povezivanje krutom vezom

sa gornjom plastičnom polugicom i ručica za gas motora i izuzimanje sredstva

1. Na slici 7 prikazana je u kružiću br. 1 metalna polugica sa bradavicom, koju
možemo spojiti sa plastičnom crnom polugicom preko krute veze, a onda je sve
povezano ručicom za regulisanje finog podešavanja izuzimanja sredstva iz
rezervoara.

2. Kružićem br. 2 prikazana je ručica za podešavanje finog izuzimanja količine
sredstva.

3. U kružiću br. 3 prikazana je ručica za dodavanje ili oduzimanje gasa (jačine rada
motora).

Slika 7

Prikaz leđnog dela atomizera sa objašnjenjima pozicija i komandi
sa naglašenim komandama na setu bustera, naprtnog dela i komandnih ručica

1. Na slici 8 prikazan je rezervoar sa poklopcem. Poklopac u radu ne sme biti do
kraja zategnut, tako da kada se poklopac zateže (okretanjem u desno) i dođe do
kraja, tada se 1/2 kruga otpusti u levo. To je neophodno radi oduška u toku rada,
da ne bi došlo do neželjenog nadpritiska ili podpritiska u rezervoaru i
nemogućnosti izuzimanja aplikativnog sredstva.
2. Ispod rezervoara prikazan je naprtni deo. Levo u donjem delu od naprtnog dela u
kružiću br. 1 prikazane su ručice komandi gasa rada motora i finog izuzimanja
aplikativnog sredstva. U kružiću br. 2 prikazan je rukohvat sa ručkom za
usmeravanje dejstva apliciranog sredstva i slavinice za zaustavljanje protoka
sredstva, kao i veza lanca za odvođenje elektriciteta; sve je stegnuto šelnom za
središnji deo cevi za protok komprimovanog vazduha na buster.

Slika 8

Prikaz šelni za spajanje delova za rebrasto crevo prilikom spajanja seta buster i
čepa – navrtke za rezervoar kada se rezervoar skida i podešava za tečna ili
praškasta sredstva

1. Na slici 9 prikazan je čep (navrtka) koji se stavlja na gornju desnu stranu
rezervoara, kada se skine ulazno crevo prilikom zamene setova za rad sa
praškastim, odnosno tečnim sredstvima, u zavisnosti šta se želi i šta je već bilo
izmontirano, br. 1.

2. Brojevima 2 i 3 prikazane su dve šelne za vezivanje rebrastog creva na njegovim
izlaznim i ulaznim spojevima cevovoda za pritisak komprimovanog vazduha na
mehanizam bustera, sa ciljem potiskivanja raspršenog sredstva prema mestu ili
prostoru aplikacije.

Slika 9

Na slici 10 prikazan set ručica za manipulisanje (usmeravanje) izabranog pravca
dejstva aplikacije, lanca za odvođenje elektriciteta, bakarne žice za ubacivanje u vod
komprimovanog vazduha i šelne koja sve spaja sa cevovodom komprimovanog
vazduha.

Slika 10

Na slici 11 prikazane su naprtnjače sa leđnim naprtnim setom i ručice za regulisanje
rada motora i izuzimanja aplikativnog sredstva.

Slika 11

Izmena delova za rad sa tečnim sredstvima.

1. Na slici 12 prikazani su setovi koji se postavljaju na dno rezervoara (tada se
rezervoar mora skinuti) i poklopac sa sitom (cedilom) za proceđivanje tečnosti.

2. Na deo koje se postavlja na dno rezervoara, postavlja se crno crevo i drugim
krajem spaja sa ulaznim crevom za dovod vazduha. Suprotni kraj je vezan
plastičnim providnim crevom kroz sito za poklopac.

3. Prethodno se, kada smo skinuli rezervoar sa njegovog donjeg dela, skida
rešetkasta podnica koja je služila za aplikaciju praškastih sredstava. Dihtung
(zaptivka) skida se pažljivo sa oboda podnice i postavlja na obod podnice za rad
sa tečnim sredstvima.

Slika 12

Na slici 13 prikazana je podnica dna rezervoara, koja se postavlja kada se radi sa
praškastim sredstvima. Na tu podnicu ne treba montirati crno i providno crevo, koja
su za rad sa tečnim sredstvima.
Za rad sa praškastim sredstvima u rezervoaru nema nikakvih creva, a skida se i cedilo
(sito) za proceđivanje tečnosti. Zategnut poklopac se vraća 1/2 kruga unazad radi
neophodne oduške.

Slika 13

Na slici 14 signifikantno su prikazani setovi bustera sa slavinom na busteru za
regulaciju podešavanja veličine i gustine čestica, a na suprotnom kraju bela slavina za
zaustavljanje protoka aplikativnog sredstva.

Slika 14

Za Atomizer sa busterom ST/SPRA-20 LGB

SKICA

Krute veze za povezivanje komandnih ručica za fino izuzimanje aplikativnog
sredstva iz rezervoara levom rukom operatera u toku aplikacije sredstva.
Pogledati sliku 6 i sliku 7 (kruta veza spaja ta dva mesta).

Izrada krute veze za povezivanje ručica komandi (slika u prilogu) izvodi se tako da je
L kraj (suprotni od beočuga) okrenut pod uglom 900

. Prilikom postavljanja

(nabacivanja) krute veze obe ručice treba da su spuštene u donji položaj.
L (savijeni deo) koji se stavlja na gornju (crnu) ručicu treba da je uveden u srednju
rupu (ima ih tri), postave se osigurači (rascepke) i to je to.

Slika 15

Podelite sa drugima:

Ostavite komentar

Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: