BEZBEDNOSNE MERE I PREDOSTROŽNOSTI DEMON TESTERE

Lančana testera je uređaj za brzo sečenje, velike brzine i snage shodno tome neophodno je preduzeti posebne mere predostrožnosti kako bi se korisnik zaštitio i smanjio rizik od povrede prilikom korišćenja uređaja.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Molimo da pročitate ovaj priručnik pažljivo pre rukovanja lančanom testerom. Priručnik sadrži važne informacije o merama bezbednosti, održavanju i načinu rukovanja. Pročitajte uputstvo i u slučaju da ste već upoznati sa načinom korišćenja uređaja.Ovaj proizvod ne sme se koristiti za svrhe koje nisu ovde opisane. Lokalne regulative i zakoni mogu ograničiti upotrebu ovog proizvoda.

BEZBEDNOST KORISNIKA

Nemojte rukovati uređajem u slučaju umora, ili ukoliko ste pod uticajem lekova, alkohola ili narkotika. Nemojterukovati uređajem ukoliko ste umorni.-Uvek nosite zaštitnu masku za lice ili zaštitnenaočare.-Uvek nosite adekvatnu zaštitnu opremu kao što je radna oprema (pantalone, jakna) rukavice, čizme sa čeličnom zaštitom za prste i neklizajućim đonovima. Nemojte odevati kratke pantalone, dodatnu odeću poput šalova,nakit, sandale,kaonibitibezobuće.Uslučajudavamspadneodećamožedasezaglaviulancuiligranju.-Nosite zaštitu za sluh. Oštećenje sluha jekumulativno.-Nositerobusneradnerukaviceodotpornogmaterijalazatežeposlovekako biosiguralidržanjeuređaja.Rukohvatimoraju biti čisti i suvi bez tragova goriva i ulja.-Nedopustitedauređajemrukujeosobasamaloilibeziskustva.Pratiocikaoidecaiživotinjemorajubitina bezbednoj udaljenosti od pozicije na kojoj se koristi lančanatestera.-Nikada nemojte koristiti uređaj u zatvorenom prostoru. Idzuvni gasovi sadrže ugljenmonoksid.-Držite ruke dalje od sečiva lanca. Nikada nemojte prihvatati ili držati uređaj zalanac.-Kadajeuređajisključen,uveritesedajeradlancazaustavljenpreodlaganjailispuštanjauređaja.-Potrebno je napraviti pauzu ukoliko ste koristili uređaj duži period. Duži period izlaganja vibracijama može da prouzrokujeoboljenjebelih-prstiju,gubitakosećajaurukamaigubitakmogućnostiosećajairegulacijetemperature.-Neophodnojepoštovatisvelokalnepropiseizakoneuoblastiiliopštiniukojojsekoristiuređaj.

BEZBEDNOST UREĐAJA-Pregledajteuređajprepočetkasvakeupotrebe.Zameniteoštećenedeloveprekorišćenja.Proveritecurenjegorivai dotegnite zatvarače popotrebi.-Nikada nemojte samostalno podešavati testeru, i koristite isključivo originalne delove prilikom popravke.-Proveritezategnutostlancapresvakeupotrebeiprilikompauzeizmeđupunjenjagorivom.Lanacćeseolabavitiprilikomupotrebe,posebnotokomaktivnogkorišćenja.Postojiopasnostukoliko lanacnijedovoljnozategnut.-Nedozvolitedalanacudariunekipredmet.Ukolikodođedokontaktazaustaviteuređajiproveriteštetu.Zamenite sve oštećene delove preupotrebe.-Pripazitedaautomatskododavanjeuljabudeufunkciji.Održavajterezervoaruljanapunjenčistimuljemza podmazivanje lanca. Ne dopustite da lanac radi na suvo, bezulja.-Sviservislancatestere,osimdrugihservisakojisunavedeniuovompriručniku,morajubitiizvedeniisključivokod ovlašćenogservisera.

BEZBEDNOST PRILIKOM UPOTREBE LANCA TESTERE-Nikadanemojtedatransportujeteuređajtokompomeranjalancatestere,čakninaminimalnarastojanja.Zaustaviteradtestereilanca.Zapremeštanjeidužarastojanjaisključitemotor,prekrijtelanaczaštitnimprekrivačem,iprenesitetesteruuhorizontalnompoložaju,držećinadistancizagrejaniprigušivač,salancemokrenutimunazad.-Nemojte koristiti testeru za sečenje bilo kog drugog materijala osim drveta ili drvenihpredmeta.-Prilikomsečenjadrvetatretiranoginsekticidimaobaveznajeupotrebamaskesafilteromradiadekvatnezaštite respiratornihorgana.-Zaustavitemomentalnomotorukolikosudasudeca,životinjekaoipratiociipomagačiuzonisečenjazbogmogućih povreda.-Uređajdržitečvrstoobemarukamasapalcemčvrstopostavljenimprekoprednjeručke.Uređajdržatičvrstosa pozicijom desne ruke na zadnjoj ručki i leve ruke na prednjojručki.-Nikada nemojte koristiti uređaj samo sa jednomrukom.-Prilikomsečenjaodžavajtečvrstibalansiranstavnanogama.Telodržiteuravnotežiinikadasenepružajtevan dohvata.-Čuvajteprigušivačmotorailanactesteredaljeodsvihdelovateladokjemotoruradu.Držitelanacunivouispodstruka.-Stanite u poziciji sa strane testere prilikom sečenja, nikada direktno izauređaja.-Planirajte i osigurajte siguran prolaz od drveta koje treba dapadne.-Budite oprezni zbog povratnog udarca. Nikada nemojte seći vrhomtestere.-Koristiteisključivododatkekojisunalistitehničkihpodatakaizovoguputstva.Upotrebadodatakakojinisunaovoj listi dovodi do oštećenja koja mogu izazvati telesne povrede i oštećenjeimovine.SIGURNOST PRILIKOM DOPUNE GORIVA-Uređaj održavajte prema preporučenom rasporedu izpriručnika.-Nije dozvoljena upotreba duvana u blizini uređaja ili goriva u tokuupotrebe.-Obrišite sve tragove goriva pre puštanja uređaja urad.-Udaljite se 3,5 metra od goriva pre puštanja uređaja urad.-Zaustavite motor pre nego što skinete čeprezervoara.-Isprazniterezervoargorivapreskladištenjauređaja.Testeruigorivoskladištitenamestimanakojimaisparenjanemogudoćiukontaktsavarnicamailiotvorenimplamenomizdrugihuređajailiekektričnihprekidača/motora.SIGURNOST PRILIKOM ODRŽAVANJA-Održavajte uređaj u skladu sa preporukama koje su date u ovomuputstvu.-Skinite svećicu pre radova na održavanju izuzev u slučaju podešavanjakarburatora.-Držite posmatrače na distanci od uređaja prilikom podešavanjakarburatora.-Koristite isključivo originalne rezervne delove prilikom popravki ili održavanjauređaja.-Prekontrolišiteuređajpresvakeupotrebe,nakonispuštanjailiizlaganjadrugimuticajimakojimogunanetiznačajna oštećenja.-Osigurajte uređaj prilikom transporta kako bi sprečili gubitak goriva, oštećenja ilipovrede.-Preskladištenjaredovnoočistiteiodržavajteuređajpremaopisudatomuuputstvu.Uvekkoristitezaštitunauređaju prilikom odlaganja uskladište.-Koristite prekrivač za transport uređaja uvek prilikom transporta iliskladištenja.

BEZBEDAN TRANSPORT I SKLADIŠTENJE-Uvekprenositeuređajsazaustavljenimmotoromiprigušivačemmotoraudaljenimodtela,salancemokrenutim unazad.-Ostavitemotordaserashladi,ispraznitegorivo,prekritelanacnavlakomiosigurajteuređajpreskladištenjaili transporta uvozilu.-Isprazniterezervoargorivapreskladištenjatestere.Preporučujesepražnjenjerezervoaranakonsvakeupotrebe.-Ukoliko je ostalo goriva u rezervoaru uređaj odložiti u poziciji koja neće izazvaticurenje.-Uvek koristiti prekrivač vodilice prilikom transporta iskladištenja.-Testeru očistite radi skladištenja i održavanja. Uređaj skladištiti prekriven i van domašajadece5

.BEZBEDNORUKOVANJE

1.Nikada ne upravljajte uređajem ukoliko ste umorni, bolesni ili uznemireni, pod uticajem lekova koji izazivajuošamućenost, ili pod uticajem alkohola ilinarkotika.2.Koristite zaštitnu obuću, zaštitnu odeću odgovarajuće veličine, opremu za zaštitu vida i sluha. Koristite rukaviceotporne navibracije.3.Uredno u skladu sa uputstvom održavajte oštricu lanca, kao i testeru uključujući i AV sistem. Tup lanac povećaćevremesečenja, apritisaktakvoglancanadrvoizazvaćejačevibracijeuređajakojeseprenosenarukekorisnika.UređajsaoslabljenimkomponentamailisaoštećenimilipregrejanimAVabsorberimasklonjevećemnivouvibracija.4.Gorivokoristiteuveksameramaopreza.Obrišitesvemrljeipotomseodmaknitesauređajemnajmanje3mdaljeodmesta rada sa gorivom pre pokretanjamotora.5.Uklonitesveizvorevarnicailivatre (npr. dim,otvorenplameniliradovikojimoguizazvativarničenje)uzonimešanja, pretakanja ili odlaganjagoriva.6.Nije dozvoljeno pušenje prilikom rukovanja sa gorivom ili prilikom radauređaja.7.Ne dozvolite prisustvo drugih lica u neposrednoj blizini prilikom pokretanja uređaja ili sečenja. Držite posmatrače iliživotinje dalje od radne pozicije. Deca, životinje ili posmatrači moraju biti udaljeni min. 10m prilikom starta ili radalančanetestere.8.Ne započinjite nikada rad sa uređajem pre obezbeđivanja radne pozicije, sigurnog prolaza i planirane putanjeprilikom obaranjadrveta.9.Uvek držite testeru čvrsto obema rukama u toku rada motora. Koristite uređaj čvrstim stiskom palcem i prstimaobavijenim oko drške.10.Delove tela držite na bezbednoj udaljenosti od lanca prilikom radamorota.11.Pre pokretanja uređaja uverite se da lanac testere ne dodiruje nikakvepredmete.12.Uređaj prenosite isključivo sa zaustavljenim motorom, vodilicom i lancem sa zadnje strane i sa telom uređaja daljeod vašegtela.13.Uvek proverite uređaj pre upotrebe radi provere oštećenja ili delova ukoliko nedostaju. Nikada ne koristite uređajukoliko ima oštećenja, nije adekvatno podešen ili ukoliko nije potpuno i bezbednosastavljen.14.Sav servis, izvan stavki navedenih u priručniku može izvršiti ovlašćeniserviser.15.Uvek isključite motor pre odlaganjauređaja.16.Sa posebnom merama opreza potrebno je seći malo rastinje, vitki materijal mogu poleteti ili se uplesti u lanacprema korisniku i izbaciti ga iz ravnoteže prilikomradova.17.Prilikom isecanja grana koje su pod tenzijom budite pod oprezom od mogućih udaraca prilikom odsecanja takvegrane.18.Nikada ne koristite uređaj na jakom vetru, u lošim vremenskim uslovima, kada je oslabljena vidljivost ili ekstremnovisoke ili niske temperature. Uvek proverite stablo ukoliko ima već oštećene grane koje bi mogle otpastiprilikomradova na sečenju.19.Odravajte dršku suvom i uvek čistom od nečistoća, mrlja ulja igoriva.20.Koristite uređaj isključivo u prostorima sa dobrom ventilacijom. Nikada ne pokrećite uređaj unutar zatvoreneprostorijeiizgradeimestimasapotencijalnoeksplozivnomatmosferom.Izdivnigasovisadržeopasnugljenmonoksid.21.Ne koristite uređaj na drvetu ukoliko niste posebno obučeni za ovuupotrebu.22.Održavajte zaštitni stav protiv povratnih udaraca. Povratni udarci su pokreti vodilice ka gore koji nastaju kadauređaj vrhom vodilice dotakne neki predmet. Povtatni udarci mogu dovesti do opasnih gubitaka kontrole nad uređajem.23.Prilikom transporta osigurajte da je osiguravajuća navlaka vodilice na svommestu.24.Nikada golim rukama ne dodirujte prekrivač, vodilicu, lanac i šrafove tokom rada motora ili neposredno poprestanku rada. Moguće su ozbiljne povrede usled zagrevanja uređaja. Zabijanje lanca testere na vrhu vodilice možesnažno odbaciti vodilicu karukovaocu.

MERE OPREZA OD POVRATNOG UDARCA

Povratni udarci mogu se dogoditi kada uređaj vrhom vodilice dotakne neki predmet ili kada se drvo zatvori i uhvati testeruurezu.Kontaktsavrhomunekimsituacijamamožedaizazovemunjevitupovratnureakciju,udaranjevodilice prema gore i ka rukovaocu. Bilo koja od ovih situacija može prouzrokovati gubitak kontrole nad uređajem, što može prouzrokovati ozbiljnepovrede.Nikada se ne oslanjajte isključivo na bezbednosne uređajaje ugrađene u vašu testeru. Kao korisnik potrebno je da preduzmete nekoliko koraka kako bi mogli bebedo da upravljate uređajem.(1)Osnovamarazumevanjapovratnogudarcamožetesmanjitiilisprečitifaktoreiznenađenja.Iznanadnidogađajimogu da doprinesu potencijalnojnezgodi.(2)Održavajtečvrstistisakobemarukama,levomrukomnazadnojdršciidesnomrukomnaprednjojdršci,prilikom radamotora.Koristitečvrststisakpalcemiprstimakojimaobuhvatatedrškutestere.Čvrststisakpomoćićevamda umanjute dejstvo povratnog udarca i održite kontrolu nadtesterom.(3)Obezbeditedazonaukojojvršiteradoverasklonjena.Nedozvolitedavrhvodilicedodirujetrupce,granuilibilo kakvu drugu prepreku koja bi mogla da se pogodi dok radite satesterom.(4)Rezanje vršite pri velikoj brzinimotora.(5)Nemojte rezati predmete iznad visine vašihramena.(6)Pratite uputstva proizvođača za oštrenje i održavanje lancatestere.(7)Koristiteisključivooriginalnerezervnedeloveilisl.uskladusapreporukamaproizvođača.

NEGATIVNI EFEKTI VIBRACIJE

Ukoliko budete često koristili vibrirajuće alate sledeći simptomi mogu se pogoršati vremenom, npr.:-utrnulost u ruci mogla bi postati trajna, moguć je gubitak osećaja urukama;-moguće su poteškoće prilikom uzimanja manjih objekata poput šrafova ilimatica;-moguća je češća pojava vibracionog belog prsta i uticaj na ostale prstešake.

FIZIČKA ZAŠTITA OD VIBRACIJE

Molimo da proučite sledeće stavke, kako bi zaštitili vaše zdravlje prilikom aktivnosti sa uređajem.1.Koristiteuvekadekvatanalat(kakobizavršiliaktivnostibržeimanjeizložilirukevibracijama).2.Proveriteuređajepresvakeupotrebekakobiseuverilidasuvršeneredovnepopravkeiodržavanjeitimeizbegnete pojačane vibracije koje mogu biti izazvane kvarovima ilioštećenjima.3.Obezbedite da su alati namenjeni rezanju adekvatno naoštreni kako bi ostaliefikasni.4.Smanjitevremekorišćenjauređajatokomjednogkorišćenja,vršećidodatneaktivnostiumeđuvremenu.5.Izbegavajte forsiranje alata i rad preko potrebnemere.6.Skladištite alat na način da nema veoma hladne drške prilikom naredneupotrebe.

Podelite sa drugima:

Ostavite komentar

Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: